Sunday, May 21, 2017

Psalmul 22

Către mai marele cîntăreţilor.Se cîntă ca ,,cerboaica zorilor.Un psalm al lui David.1.Dumnezeule! Dumnezeule! Pentruce m'ai părăsit, şi pentruce Te depărtezi fără să-mi ajuţi şi fără s'asculţi plîngerile mele?2 Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi răspunzi: strig şi noaptea, şi tot n'am odihnă.
3 Totuş Tu eşti Cel Sfînt, şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.
4 În Tine se încredeau părinţii noştri: se încredeau, şi -i izbăveai.5 Strigau către Tine, şi erau scăpaţi; se încredeau în Tine, şi nu rămîneau de ruşine.6 Dar eu sînt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor şi dispreţuit de popor.7 Toţi ceice mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic:8 ,,S'a încrezut în Domnul! Să -l mîntuiască Domnul, să -l izbăvească, fiindcă -l iubeşte! 9 Da, Tu m'ai scos din pîntecele mamei, m'ai pus la adăpost de orice grijă la ţîţele mamei mele;10 de cînd eram la sînul mamei, am fost supt paza Ta, din pîntecele mamei ai fost Dumnezeul meu.11 Nu Te depărta de mine, căci s'apropie necazul, şi nimeni nu-mi vine în ajutor.12 O mulţime de tauri sînt împrejurul meu, nişte tauri din Basan mă înconjoară.13 Îşi deschid gura împotriva mea, ca un leu, care sfîşie şi răcneşte.14 Am ajuns ca apa, care se scurge, şi toate oasele mi se despart; mi s'a făcut inima ca ceara, şi se topeşte înlăuntrul meu.15 Mi se usucă puterea ca lutul, şi mi se lipeşte limba de cerul gurii: m'ai adus în ţărîna morţii.16 Căci nişte cîni mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau tîrcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mînile şi picioarele:17 toate oasele aş putea să mi le număr. Ei, însă, pîndesc şi mă privesc;18 îşi împart hainele mele între ei, şi trag la sorţ pentru cămaşa mea.19 Dar Tu, Doamne, nu Te depărta! Tu, Tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu!20 Scapă-mi sufletul de sabie, şi viaţa din ghiarele cînilor!21 Scapă-mă din gura leului, şi scoate-mă din coarnele bivolului!22 Voi vesti Numele Tău fraţilor mei, şi Te voi lăuda în mijlocul adunării.23 Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi -L! Voi toţi, sămînţa lui Iacov, slăviţi -L! Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămînţa lui Israel!24 Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit, şi nu-Şi ascunde Faţa de el, ci îl ascultă cînd strigă către El.25 În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele: şi-mi voi împlini juruinţele în faţa celor ce se tem de Tine.26 Cei săraci vor mînca şi se vor sătura, ceice caută pe Domnul, Îl vor lăuda: veselă să vă fie inima pe vecie!27 Toate marginile pămîntului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul: toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta.28 Căci a Domnului este împărăţia: El stăpîneşte peste neamuri.29 Toţi cei puternici de pe pămînt vor mînca şi se vor închina şi ei; înaintea Lui se vor pleca toţi ceice se pogoară în ţărînă, ceice nu pot să-şi păstreze viaţa.30 O sămînţă de oameni li va sluji; şi se va vorbi despre Domnul către ceice vor veni după ei.31 Aceştia vor veni şi vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naşte...


 

Monday, May 8, 2017

Psalmul 77

Psalmii 77-Un psalm.

1
Glasul meu s-a înălţat către Dumnezeu;
    am strigat cu glasul meu către Dumnezeu şi El m-a ascultat.
2
În ziua necazului meu L-am căutat pe Stăpân.
    Noaptea îmi ţineam întinsă mâna în rugăciune,
        iar sufletul meu refuza să fie mângâiat.
3
Mi-am adus aminte de Dumnezeu şi am oftat,
    am cugetat şi duhul mi-a căzut în leşin.
4
Tu ai păstrat lumina ochilor mei,
    chiar dacă am fost atât de răvăşit, încât nici nu puteam să mai vorbesc.
5
Mi-am adus aminte de zilele de odinioară,
    de anii de demult;
6
mi-am amintit de cântecele mele din timpul nopţii.
    Am cugetat în inima mea, m-am întrebat în duhul meu:
7
„Oare Stăpânul leapădă pentru totdeauna?
    Să nu mai fie niciodată binevoitor?
8
Oare Şi-a oprit îndurarea pe vecie?
    A pus El oare capăt promisiunii Lui din neam în neam?
9
Oare a uitat Dumnezeu de îndurare?
    În mânia Lui, Şi-a retras El oare mila?“Sela
10
Atunci am zis: „Ceea ce mă face să sufăr
    este că dreapta Celui Preaînalt s-a schimbat[b].“

11
Dar îmi voi aminti lucrările Domnului;
    da, îmi voi aduce aminte de minunile Tale de odinioară!
12
Voi cugeta la toate faptele Tale,
    mă voi gândi la minunile Tale.

13
Dumnezeule, calea Ta este sfântă!
    Care zeu este atât de mare ca Dumnezeu[c]?
14
Tu eşti Dumnezeul înfăptuitor de minuni!
    Tu Ţi-ai descoperit puterea popoarelor!
15
Cu braţul Tău Ţi-ai răscumpărat poporul,
    pe fiii lui Iacov şi ai lui Iosif.Sela
16
Când Te-au văzut apele, Dumnezeule,
    când Te-au văzut apele, s-au învolburat,
        iar adâncurile s-au cutremurat.
17
Norii au revărsat apa,
    tunetul a bubuit în cer,
        iar săgeţile Tale s-au împrăştiat în toate părţile.
18
Bubuitul tunetului Tău trecea prin vijelie,
    iar fulgerele luminau lumea;
        pământul s-a clătinat şi s-a zguduit.
19
Calea Ta a trecut prin mare,
    iar cărarea Ta – prin ape mari,
        şi nu Ţi s-au mai cunoscut urmele.
20
Ţi-ai condus poporul ca pe o turmă,
    prin mâna lui Moise şi a lui Aaron.